ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ | ហាំងចូវឡៃអួរបូមធូលីផលិតខូអិលធីឌី

ហាំងចូវឡៃអួរបូមធូលីផលិតខូអិលធីឌី

រូបថតបរិស្ថានផលិតកម្ម

ឃ្លាំងវេចខ្ចប់

ឃ្លាំងផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច

ឃ្លាំងផលិតផលបានបញ្ចប់

សិក្ខាសាលាបោះត្រា

ហាងសន្និបាត

រូបថតបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក

រូបថតនៃសកម្មភាពពិព័រណ៍